Regeerakkoord Rutte III: wat betekent het voor de verenigingsstudent?

11 oktober 2017

Kansen voor het creëren van gunstig studieklimaat voor de actieve student

Utrecht, 11 oktober 2017 – Gisteren is het regeerakkoord van de coalitie VVD, D66, CDA en CU gepresenteerd. Voor de LKvV en haar aangesloten lidverenigingen betekent dit het volgende:

1. Mogelijkheden bij kwaliteitsafspraken: instellingen krijgen de ruimte om samen met partners zelf doelstellingen en indicatoren op te stellen. Daarbij is het belangrijk om de extracurriculaire ontwikkeling van studenten te stimuleren in plaats van ontmoedigen, zoals in de vorige prestatieafspraken gebeurde.

2. Masterselectie: studenten hoeven niet langer hun bachelor te behalen met een 8 om toegelaten te worden tot een master. Er moet transparantie en eerlijkheid binnen de selectiemethodes bestaan. Daarnaast moet iedere afgestudeerde bachelorstudent het recht krijgen om door te stromen naar minstens één masteropleiding binnen het eigen vakgebied.

3. Halvering collegegeld eerste jaar: met ingang van collegejaar 2018/2019 wordt het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (HBO/WO) gehalveerd. Het kabinet trekt hier 200 miljoen euro voor uit, maar verhoogt tegelijkertijd de rente op studieleningen met 200 miljoen. Studenten draaien dus zelf op voor deze ‘korting’ op het collegegeld.

4. Internationaliseringsaanpak: het wordt voor zoveel mogelijk studenten mogelijk gemaakt om een studie te volgen in het buitenland. Het Nederlandse onderwijs wordt tegelijkertijd aantrekkelijker gemaakt voor buitenlandse studenten, met behoud van de toegankelijkheid. In het regeerakkoord staat echter niets over de huisvesting van deze studenten, waar in sommige steden nu al dringende problemen ontstaan wat betreft het vinden van woonruimte voor (internationale) studenten.

5. Diplomasupplement als getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid: het kabinet maakt het mogelijk om een maatschappelijke diensttijd in te voeren, welke wordt opgezet in samenspraak met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies. Het volbrengen van deze maatschappelijke diensttijd geeft een diplomasupplement, welke bij een sollicitatie naar een functie bij de overheid geldt als een pré. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt om hetzelfde te doen. De LKvV ziet dit als kans om te zoeken naar de aansluiting tussen de vele maatschappelijke uitdagingen die studentenverenigingen vervullen en de plannen voor de maatschappelijke diensttijd, om zo studentenverenigingen mee te laten tellen voor een dergelijk diplomasupplement.

Kortom: genoeg kansen. De LKvV blijft zich inzetten voor een gunstiger studieklimaat voor de actieve student!