Achtergrond

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zet zich sinds 8 april 1967 in voor het Nederlandse verenigingsleven. In de jaren ’60 kwamen studentenverenigingen onder maatschappelijke druk te staan waardoor de behoefte ontstond de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen landelijk te vertegenwoordigen. Inmiddels vertegenwoordigt de LKvV 48 studentenverenigingen en daarmee ruim 44.000 studenten in Nederland. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de 48 aangesloten studentenverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s).

Dit doet zij door middel van de volgende activiteiten:

Informatie uitwisseling

De informatie uitwisseling tussen studentenverenigingen onderling, is binnen de LKvV via verschillende kanalen vormgegeven. Zo worden er jaarlijks congressen georganiseerd, zijn er vergaderingen en werkgroepen over verschillende onderwerpen en wordt er ieder jaar een onderzoek gedaan naar een voor studentenverenigingen relevant onderwerp.

Beeldvorming

Het realiseren van een open en reëel beeld over de gang van zaken binnen de aangesloten studentenverenigingen. Door middel van het opzetten van acties zoals de ´Word Lid!´ campagne en werkbezoeken wordt er gepoogd om een realistisch beeld neer te zetten van studentenverenigingen in Nederland.

De spreekbuis richting media

De LKvV is de spreekbuis richting de media over onderwerpen die alle studentenverenigingen aangaan. Zo benaderen media de LKvV voor vragen over studentenverenigingen, maar geven wij ook de visie van studentenverenigingen op verschillende onderwerpen naar de media.

Belangenbehartiging

De LKvV is verantwoordelijk voor de lobby van de belangen van studentenverenigingen richting de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van  Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH). Hierbij wordt er gestreefd naar een omgeving voor studenten waarbinnen zij zichzelf optimaal extracurriculair kunnen ontwikkelen.

Convenantpartners

Samenwerken met de convenantpartners: het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), AIESEC, Integrand, UniPartners, Studentensport Nederland (SSN), Erasmus Student Network (ESN), Nederlandse Honours Community (NHC) en Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS). Deze partijen komen bijeen om de ontwikkelingen die spelen te bespreken en samen onderwerpen  op te pakken.